1. Historiek People Made 1.0

2. Doorstart People Made 2.0

Omdat het versterkt streekbeleid (van ERSV) niet langer door ESF en de Vlaamse overheid wordt gesubsidieerd, houdt ERSV op te bestaan. Omdat de deelnemende organisaties en heel wat stakeholders de meerwaarde van People Made Provincie zo groot vonden, kreeg de provincie Vlaams-Brabant heel wat vragen naar de continuering van People Made. De provincie onderzocht daarom nieuwe pistes om het People made verhaal te continueren en

 • ging op zoek naar een nieuwe trekker/facilitator
 • werkte een ambitieus plan uit om people made naar een hoger niveau te tillen
 • en zocht naar (nieuwe) financiers om dit plan uit te voeren

2.1 Oostrem faciliteert

Verschillende leden van het People Made netwerk werden aangesproken met de vraag een faciliterende rol op te nemen, i.c. (een) medewerker(s) tewerk te stellen, die het project coördineert en uitvoert. Uiteindelijk bleek Oostrem, een vergunde VAPH organisatie uit Herent én lid van het People Made netwerk én ervaren sociaal ondernemer, bereid deze rol op zich te nemen. Oostrem is ook zeer actief op vlak van arbeidszorg, is de drijvende kracht achter Werkburo Vlaanderen (een netwerk van organisaties die begeleid werken aanbieden) en achter het PAS (het Provinciaal AMA Samenwerkingsverband). 

Bezoek de website van Oostrem

2.2 Doelstellingen

Met deze continuering willen de people made partners het beproefde en gesmaakte concept van People Made verder zetten, maar willen we ook enkele inhoudelijk aspecten onder de loep nemen en verder uitwerken. De 4 grote doelstellingen van het project dat loopt van april 2021 tot september 2022 zijn:

 • Opzetten van een professionaliserings- en circulariseringstraject om de producten tot een hoger niveau te tillen en meer circulair te maken (o.a. samenwerking met creativity cluster Smart Hub Vlaams-Brabant) waarbij we de samenwerking zoeken met designers, ontwerpers, productontwikkelaars.
 • Opzetten van een digitaal platform, met onder andere webshop waarop people made producten online kunnen worden aangekocht.
 • Organisatie van fysieke winkelpunten in verschillende vormen (Permanent, pop-up, shop-in-the- shop, marktkraam), mede ter versterking van het online gebeuren.
 • Verzelfstandiging van het concept en opzetten van een verdienmodel voor People Made, zodat we minder afhankelijk worden van subsidies.
2.2.1 Professionalisering- en circulariseringstraject

Professionalisering
Vaststelling binnen het People made project is dat er vele mooie producten worden gemaakt door de 40 deelnemende organisaties, maar dat er zeker nog verbeteringen mogelijk zijn waardoor ze nog meer in de smaak kunnen vallen bij de consument. De sociale economie organisaties en arbeidszorginitiatieven hebben te weinig kennis van de mogelijkheden die er bestaan op vlak van productontwikkeling, hebben er gewoonweg de tijd niet voor om er veel mee bezig te zijn en/of kunnen het niet betalen. Bovendien vertrekken zij heel vaak van de vraag: wat doen onze mensen graag? En dat is logisch want dat is hun bestaansreden: een job zoeken aangepast aan de wensen en noden van de doelgroep. Maar daarbij is er minder oog voor de vraag: wat wil de markt? Is er ook voldoende vraag naar deze producten bij de consument. Marketing is vaak ook niet de sterkste kant van de sociale economie en dus schakelen zij zich meestal in bestaande verkoopkanalen, maar daardoor is de marge vaak heel klein. Ze zouden een grotere marge kunnen halen op producten die ze van A tot Z kunnen produceren en verkopen. People made is hiervoor een handig instrument. We zouden dan ook graag een aanbod aan de People Made organisaties willen doen om experts op vlak van design en productontwikkeling naar hun producten te laten kijken en advies te geven om deze te verbeteren. Of om hen ideeën aan te reiken om nieuwe producten te ontwikkelen waar een markt voor is.

‘Circularisering’ van het aanbod
Bij dit alles zouden we sterk de klemtoon willen leggen op producten gemaakt van afvalstromen zoals textiel, plastic, kurk, rubber, hout, groenafval, voedseloverschotten … Er zijn op dit moment al wel wat people made producten gemaakt van ‘afvalmateriaal’, zoals oorbellen van rubber, K Lumets, (ecologische aanmaakblokjes gemaakt van palethout, WC rolletjes en gerecycleerd kaarsvet, …), maar dit kan zeker nog enorm worden uitgebreid. Ook hier zijn de mogelijkheden nog te weinig gekend. Dit zouden we marketinggewijs zeker kunnen uitspelen. We zouden dus bijvoorbeeld een ‘groene’ versie kunnen maken van het rode people made logo, waardoor consumenten weten dat ze niet alleen producten kopen, gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar die ook circulair zijn. Op de webshop starten we een apart kanaal met circulaire people made producten.

In het People Made netwerk zitten heel wat organisaties die deze afvalstromen kunnen aanleveren:

 • Kringwinkels Vites en Kringwinkel Hageland: textiel, plastic, hou
 • De Vlaspit: kurk
 • VELO: rubber
 • Pro Natura en vele andere maatwerkbedrijven met een groenafdeling: groenafval,
 • RISO en Den Diepen Boomgaard: voedseloverschotten

Maar het People Made netwerk omvat ook heel wat organisaties die deze afvalstromen kunnen verwerken:

 • ’t Collectief en Hestia: naaiatelier
 • Den Travak, De Vlaspit, Den Diepen Boomgard: keuken voor voedselverwerking, …
 • Pro Natura experimenteert met producten gemaakt van groenafval, …

Aan deze al bestaande mooie ketensamenwerking zouden we graag de expertise toevoegen van productontwikkelaars en designers, gespecialiseerd in één of meerdere afvalstromen, om zo een mooi ecosysteem uit te bouwen.

We zouden aan deze People Made organisaties een niet verplicht professionaliseringstraject willen aanbieden met:

 • Eerst een ‘collectieve’ kickoff waarbij we de People made organisaties en creatieve designers, (interieur)ontwerpers en productontwikkelaars willen samenbrengen.
 • Daarna zou er verder gewerkt kunnen worden in collectieve sessies voor zover het gaat om dingen die alle People Made organisaties aanbelangen. Mogelijkheden zijn:
  • een infosessie over BTW statuut (velen hebben dit niet, terwijl dit wel voordelen zou
   kunnen opleveren)
  • een workshop design thinking: hoe kunnen ze nog meer vertrekken vanuit de noden van
   de klant?
  • een workshop rond prijszetting: want hier tasten ook heel wat organisaties in het
   duister waardoor ze vaak een prijs vragen die niet echt de marktwaarde weerspiegelt.
 • Daarnaast zouden PM organisaties die dit wensen een individueel begeleidingstraject kunnen aangaan bij zo’n designer.

Storytelling
Daarnaast willen we uitvoering geven aan ‘Inpakt’. Dit is een PIP project geweest van een multidisciplinair team van studenten aan de KUL. Zij ontwierpen inpaktextiel op basis van patchwork van stofjes van de Kringwinkels met een QR code op, waar de gever van het cadeau een boodschap kan toevoegen voor de ontvanger. Er kan ook informatie over de maker worden toegevoegd en over het textiel de weg die het heeft afgelegd. Er werd ook een businessplan ontwikkeld voor dit product (zie bijlage), maar om het financieel haalbaar te maken is er nog verfijning nodig. De studenten ontwikkelden al wel een rudimentaire website voor dit project (https://evantsia.wixsite.com/inpak) als een heus community platform voor de gebruikers. Deze zou kunnen worden geïntegreerd op de People Made webshop.

Dit is een ideale manier om aan storytelling te doen. Volgens marketeers is het vertellen van een authentiek verhaal een effectieve manier om als merk of organisatie je boodschap over te brengen en een emotionele binding met je publiek te realiseren. Het sociale én het circulaire zijn 2 interessante invalshoeken om aan storytelling te doen en aan community building te doen. Het zorgt meteen ook voor een extra awareness rond ‘sociale economie’ en ‘circulaire economie’. Indien het inpaktextiel toch niet haalbaar blijkt, kunnen we zeker bekijken hoe we de methodiek kunnen toepassen op de producten. We zouden aan elk product een logo vasthechten van People Made, met daarop een QR code met informatie over het product: het materiaal en de maker.

Hiermee kunnen we gelijkaardige ‘softe’ doelstellingen willen realiseren:

 • public awareness rond circulaire economie creëren
 • het verhaal van de circulaire economie vertellen: dit product is niet alleen gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar is gemaakt op basis van reststromen en dus goed voor het milieu
 • niet alleen bevorderen we de samenwerking tussen de sociale economie en arbeidszorg onderling maar ook met ‘reguliere’ circulaire ondernemers, productontwikkelaars, designers, marketeers

Daarmee willen we ook heel gericht inzetten op de ‘harde’ doelstellingen:

 • vergroten van het aantal bezoekers fysiek en online: aantal?
 • vergroten van de omzet: bedrag?

2.2.2 Digitaal platform 
Huidige situatie

Op dit moment is de online verkoop van de 40 PM organisaties zeer beperkt of onbestaande. Eind 2020 deden we de oefening om te bekijken waar er online producten van deze organisaties konden worden gekocht. Dit resulteerde in het overzicht als bijlage.
De meeste organisaties hebben geen online verkoop. Als er wel online verkoop is, dan gaat het
- Ofwel via een beperkte bestelmogelijkheid op de eigen webpagina
- Ofwel worden hun producten verkocht via andere (commerciële) websites

Het nadeel hiervan is dat:

 • Cross selling beperkt is (als je naar de website van de Den Diepen Boomgaard surft, ga je geen foodwrap van ’t Collectief tegenkomen bijvoorbeeld)
 • De marges die naar de PM organisatie gaan eerder beperkt zijn (bv. Wat Hestia verdient op een product dat zij maken voor de website https://37graden.eu/ is veel beperkter dan wanneer zij een product van A tot Z zelf zouden maken en verkopen)

Verder bestaan er wel een aantal andere webshops voor sociale en/of circulaire producten, zoals https://handymade.be/nl/  en https://loopedgoods.com maar de eerste staat enkel open voor beschutte werkplaatsen de tweede bevat enkel circulaire producten. Er is dus nood aan een webshop waar alle Vlaams-Brabantse PM organisaties hun aanbod kunnen brengen. Omwille van corona is de online verkoop enorm geboost en dat is een boot die de sociale
economie en arbeidszorg niet mag missen.

Toekomst

De URL People Made bestaat al - https://www.peoplemade.be - en wordt overgedragen aan de provincie. Deze zal dan ter beschikking worden gesteld van Oostrem om er een digitaal platform mee op te zetten. Dit digitaal platform herbergt eerst en vooral een webshop, waar producten van de People Made organisaties te koop worden aangeboden. De afhandeling van de bestelling en de verzending gebeurt dan binnen de PM organisatie die het product gemaakt heeft. In bepaalde periodes (bv. Eindejaar, moederdag, valentijn, …) kan er gewerkt worden met geschenkmanden met items van verschillende organisaties. Het logistiek proces hierachter is natuurlijk complexer. De webshop zal ingebed worden in een breder digitaal platform. Hier zou verder gewerkt kunnen worden aan een matchmaking tussen de producten en de ontwerpers (zie professionaliseringsdoelstelling). (NB: Hier moeten we kijken naar afstemming met ‘doeners.be’, een matchmaking tool waar reguliere bedrijven op zoek kunnen gaan naar diensten van de sociale economie. Dit platform bevat ook een uitgebreide rubriek ‘circulair’.) Kruisverwijzingen van de ene naar de andere website zullen daarbij cruciaal zijn. Maar ook de landingspagina voor de ‘storytelling’ kunnen we onderbrengen op dit digitaal platform.


2.2.3 Fysieke winkelpunten
De organisatie van fysieke winkelpunten blijft van groot belang, ook maar niet alleen ter ondersteuning van de online verkoop. Voor de continuering en de duurzaamheid van het PM verhaal is het ‘pop-up’ gegeven echter niet zo evident. Daarom gaan we ook op zoek naar andere meer permanentere vormen van fysieke verkooppunten.

In Leuven bijvoorbeeld is MAAKBAR, met een winkel met grote etalage in de Dieststestraat, geïnteresseerd om een permanent verkooppunt te worden voor People Made producten. Verder zouden we willen kijken naar de organisatie van ‘shops-in-the shop’ waarbij een display met people made producten geplaatst worden bij ‘reguliere’ handelaars.

Een andere mogelijkheid die zal worden onderzocht is die van marktkraampjes. PM organisaties zouden met een beurtrol met een stand kunnen staan op een markt bij hen in de buurt. Deze fysieke winkelpunten zouden ook kunnen worden gebruikt in de levering van producten die online worden besteld. Voor de uitbating kijken we naar de medewerkers van de PM organisaties zelf, maar zouden we bijvoorbeeld ook Wijk-werkers kunnen inzetten. Het uitbaten van een winkel kan immers een zinvolle manier zijn om werkervaring op te doen en arbeidsattitudes aan te leren.

2.2.4 Verzelfstandiging
Voor de opstart van dit project zijn heel wat middelen nodig. Vele van die financiers kunnen echter niet recurrent blijven subsidiëren. Vandaar dat we willen streven naar een PM concept dat onafhankelijk(er) kan werken van subsidies. Ons streefdoel is dat we vanaf 2024 onze kosten kunnen betalen op basis van de leden bijdrage en een commissie uit verkoop (zie financieel plan).

  3. Financieel plan